Regulamin Pielgrzymki

R E G U L A M I N
Rowerowej Pielgrzymki Diecezji Kieleckiej
na Jasną Górę


I. Zasady ogólne:

 1. Każdy pielgrzym przed udziałem w Rowerowej Pielgrzymce Diecezji Kieleckiej na Jasną Górę powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem i zaakceptować jego warunki.
 2. Pielgrzymka jest wyłącznie aktem religijno – pokutnym, któremu towarzyszy:
  • wysiłek fizyczny – trud pokonywania trasy rowerowej, skromność posiłku, niewygody noclegów, troskę o innych,
  • wysiłek duchowy – życie z Chrystusem, obecnym w Słowie i Eucharystii,w modlitwie i w pieśni, w gwarze i ciszy.
 3. Jedziemy razem jako wspólnota, rodzina pielgrzymkowa — zwracamy się do siebie po imieniu lub „bracie/siostro”.
 4. Jesteśmy dla siebie życzliwi,wrażliwi na potrzeby i zmęczenie innych, szczególnie słabszych i dzieci.
 5. Na pielgrzymim szlaku okazujemy wdzięczność wobec spotkanych ludzi za każdy, nawet najmniejszy gest dobroci.

II. Zasady pielgrzymowania:

 1. Wszelkiego rodzaju niewygody, zmęczenie, niepogoda, upał, skromne jedzenie, brak odpowiednich warunków sanitarnych, niewygody noclegów itp. są „wpisane” w charakter naszego podróżowania na Jasną Górę.
 2. Każdy uczestnik Pielgrzymki bierze udział w codziennej Mszy Świętej, modlitwie, nabożeństwach, apelach, itp.
 3. W czasie Pielgrzymki uczestnicy starają się nie palić i nie pić alkoholu.
 4. Wszystkich pielgrzymów obowiązuje cisza nocna po godzinie 22:00.
 5. Staramy się oszczędnie korzystać z wody w domach i szkołach.
 6. Każdy pielgrzym przestrzega zaleceń kierownika pielgrzymki, przewodników grup i służby porządkowej.
 7. Uczestnicy Pielgrzymki noszą kamizelkę odblaskową w czasie drogi. Obowiązuje strój praktyczny, wygodny i skromny. W czasie jazdy rowerem obowiązuje kask ochrony osoby do 18 roku życia.
 8. Każdy pielgrzym powinien mieć ze sobą:
  • prowiant podczas podróży
  • napoje
  • okrycie przeciwdeszczowe
  • środki opatrunkowe
  • leki osobiste
  • dokumenty, bądź ich kserokopię
  • książeczkę ubezpieczeniową (jeżeli posiada)
 9. Osoby do lat 18 muszą posiadać zgodę rodziców, bądź prawnych opiekunów, na udział w pielgrzymce.
 10. Każdy pielgrzym jest całkowicie odpowiedzialny za swoje rzeczy i zabezpieczenie roweru – organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zaginione, skradzione lub uszkodzone.
 11. Pielgrzym, który dopuściłby się ze zniszczenia przedmiotów należących do „gospodarzy”, ponosi całkowitą odpowiedzialność i zobowiązuje się do ich odkupienia lub wyrównania kosztów.

III. Zasady poruszania się pojazdów:

 1. Pielgrzym przestrzega przepisów poruszania się na drogach publicznych.
 2. Trasa Pielgrzymki przebiegać będzie po drogach leśnych jak i po drogach publicznych o zmiennym natężeniu ruchu z przewagą średniego i niskiego.
 3. Pielgrzym – rowerzysta, ma obowiązek zachować przepisy ruchu drogowego, jak wszyscy inni kierujący pojazdami;
 4. Pielgrzymem – rowerzystą może być osoba, która osiągnęła wymagany wiek tj. 10 lat, jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym oraz posiada wymagane umiejętności do kierowania rowerem w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego i nie narażający kogokolwiek na szkodę;
 5. Pielgrzym – rowerzysta w wieku do 18 lat powinien mieć kask i kartę rowerową, z wyjątkiem sytuacji kiedy jedzie z rodzicem, lub dorosłym opiekunem;
 6. Nie wymaga się karty rowerowej od osoby, która ukończyła 18 lat;
 7. Dziecko w wieku do 9 lat może być przewożone na rowerze pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę;
 8. Rower musi być sprawny i mieć dzwonek, oraz posiadać światło samodzielnie świecące z przodu koloru białego oraz z tyłu koloru czerwonego.
 9. W czasie jazdy należy zachowywać szczególną ostrożność, oraz unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa w następujących sytuacjach:
  • włączanie się do ruchu,
  • zmiana kierunku jazdy lub zajmowanego pasa ruchu,
  • zbliżanie się do skrzyżowania, przejścia dla pieszych, przejazdu kolejowego,
  • jazda w czasie deszczu lub bezpośrednio po nim;
 10. Kierującemu rowerem zabrania się:
  • jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu tj. innego rowerzysty,
  • jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach,
  • trzymania się pojazdów czy innych uczestników,
  • korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.
 11. Liczba rowerów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać 15.
 12. Odległość między jadącymi kolumnami rowerów nie może być mniejsza niż 200 m.
 13. Jazda odbywa się w tempie wyznaczonym przez prowadzącego grupę.
 14. Zabrania się w czasie jazdy wyprzedzania innych pielgrzymów oraz gwałtownego przyspieszania czy hamowania.
 15. Organizator każdego dnia na trasie pielgrzymowania zapewnia:
  • transport bagażu,
  • wsparcie „techniczne” na trasie,
  • opiekę medyczną,
  • bezpieczne postoje.

IV. Opłaty:

 1. Opłata pielgrzymkowa:
  • dorośli i młodzież – 60 zł
  • dzieci (szkoła podstawowa) – 30 zł
 2. Opłatę należy uiścić niezwłocznie przelewem na następujące dane:
  Odbiorca: Diecezja Kielecka
  Adres: ul. Jana Pawła II 3, 25-025 Kielce
  Bank Pekao S.A.: 18 1240 4416 1111 0010 8750 3174
  Tytuł przelewu: Pielgrzymka Rowerowa 2019
 3. W ramach opłaty pielgrzymkowej jest zawarte:
  • ubezpieczenie NNW (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków),
  • opłata za samochody techniczne i „karetki” na trasie Pielgrzymki,
  • transport dużego bagażu (razem z karimatą, śpiworem i namiotem),
  • transport rowerów z Częstochowy do Kielc lub danej parafii.
 4. Opłata pielgrzymkowa nie zawiera opłat dodatkowych, które ponosi uczestnik, zapisujący się w sekretariacie Pielgrzymki.
 5. Opłaty dodatkowe:
  • chusta (konieczna, oznacza przynależność do grupy): 5 zł
  • autokar powrotny:
   • Częstochowa – Koniecpol: 20 zł
   • Częstochowa – Włoszczowa: 25 zł
   • Częstochowa – Jędrzejów: 25 zł
   • Częstochowa – Mnichów: 25 zł
   • Częstochowa – Łosień: 30 zł
   • Częstochowa – Pińczów: 30 zł
   • Częstochowa – Chmielnik: 30 zł
   • Częstochowa – Busko-Zdrój: 35 zł
   • Częstochowa – Miechów: 35 zł
   • Częstochowa – Słomniki: 35 zł
   • Częstochowa – Wiślica: 35 zł
   • Częstochowa – Kielce: 35 zł

V. Media:

 1. Podczas Pielgrzymki wykonywane jest utrwalenie wizerunku Pielgrzyma, poprzez wykonywanie fotografii oraz relacji filmowych.
  Są one wykorzystywane w celach promocyjnych Rowerowej Pielgrzymki Diecezji Kieleckiej, tj. udostępnianie zdjęć:
 • na materiałach promocyjnych: ulotki, bannery, plakaty, książeczki pielgrzyma, itp.,
 • na portalach społecznościowych (Facebook),
 • na stronie internetowej Pielgrzymki (www.pielgrzymkarowerowa.pl),
 • na pamiątkowych płytach, które są co roku rozprowadzane podczas spotkania popielgrzymkowego.
 • Każdy uczestnik rejestrując się i akceptując Regulamin wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego na fotografiach oraz filmach w celach promocyjnych Rowerowej Pielgrzymki Diecezji Kieleckiej na Jasną Górę poprzez ich publikację na powyżej wymienionych portalach oraz cyfrowym nośniku danych.

 


VI. Postanowienia końcowe:

 1. Akceptując powyższy regulamin wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun prawny) zawartych w formularzu zgłoszeniowym chęci udziału w Pielgrzymce, dostępnym na stronie https://www.pielgrzymkarowerowa.pl/formularz-zgloszeniowy/ oraz zgodę na wykorzystanie Państwa wizerunku (rozdz. V, pkt. 2 Regulaminu).
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Rowerowa Pielgrzymka Diecezji Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 3, 25-025 Kielce. Kotankt z IOD pod adresem [email protected] oraz tel. 723 589 587.
 3. Mogą Państwo w każdej chwili otrzymać dostęp do swoich danych osobowych, zmieniać, korygować, bądź je usuwać.
 4. Mają Państwo prawo do wycofania swojej zgody w każdym momencie, wysyłając informację na adres mailowy [email protected] wiadomość e-mail.

ks. Tomasz Biskup
Kierownik Pielgrzymki