R E G U L A M I N
Rowerowej Pielgrzymki Diecezji Kieleckiej
na Jasną Górę


I. Zasady ogólne:

 1. Każdy pielgrzym przed udziałem w Rowerowej Pielgrzymce Diecezji Kieleckiej na Jasną Górę powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem i zaakceptować jego warunki.
 2. Pielgrzymka jest wyłącznie aktem religijno – pokutnym, któremu towarzyszy:
  • wysiłek fizyczny – trud pokonywania trasy rowerowej, skromność posiłku, niewygody noclegów, troskę o innych,
  • wysiłek duchowy – życie z Chrystusem, obecnym w Słowie i Eucharystii, w modlitwie i w pieśni, w gwarze i ciszy.
 3. Jedziemy razem jako wspólnota, rodzina pielgrzymkowa — zwracamy się do siebie po imieniu lub „bracie/siostro”.
 4. Jesteśmy dla siebie życzliwi, wrażliwi na potrzeby i zmęczenie innych, szczególnie słabszych i dzieci.
 5. Na pielgrzymim szlaku okazujemy wdzięczność wobec spotkanych ludzi za każdy, nawet najmniejszy gest dobroci.

II. Zasady pielgrzymowania:

 1. Wszelkiego rodzaju niewygody, zmęczenie, niepogoda, upał, skromne jedzenie, brak odpowiednich warunków sanitarnych, niewygody noclegów itp. są „wpisane” w charakter naszego podróżowania na Jasną Górę.
 2. Każdy uczestnik Pielgrzymki bierze udział w codziennej Mszy Świętej, modlitwie, nabożeństwach, apelach, itp.
 3. W czasie Pielgrzymki uczestnicy nie palą i nie piją alkoholu.
 4. Wszystkich pielgrzymów obowiązuje cisza nocna po godzinie 22:00.
 5. Staramy się oszczędnie korzystać z wody w domach i szkołach.
 6. Każdy pielgrzym przestrzega zaleceń kierownika pielgrzymki, przewodników grup i służby porządkowej.
 7. Uczestnicy Pielgrzymki noszą kamizelkę odblaskową w czasie drogi. Obowiązuje strój praktyczny, wygodny i skromny. Każdego pielgrzyma w czasie jazdy rowerem obowiązuje kask ochrony.
 8. Każdy pielgrzym powinien mieć ze sobą:
  • prowiant podczas podróży
  • napoje
  • okrycie przeciwdeszczowe
  • środki opatrunkowe
  • leki osobiste
  • dokumenty, bądź ich kserokopię
 9. Osoby do lat 18 muszą posiadać zgodę rodziców, bądź prawnych opiekunów, na udział w pielgrzymce.
 10. Każdy pielgrzym jest całkowicie odpowiedzialny za swoje rzeczy i zabezpieczenie roweru – organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zaginione, skradzione lub uszkodzone.
 11. Pielgrzym, który dopuściłby się ze zniszczenia przedmiotów należących do „gospodarzy”, ponosi całkowitą odpowiedzialność i zobowiązuje się do ich odkupienia lub wyrównania kosztów.

III. Zasady poruszania się pojazdów:

 1. Pielgrzym przestrzega przepisów poruszania się na drogach publicznych.
 2. Trasa Pielgrzymki przebiegać będzie po drogach leśnych jak i po drogach publicznych o zmiennym natężeniu ruchu z przewagą średniego i niskiego.
 3. Pielgrzym – rowerzysta, ma obowiązek zachować przepisy ruchu drogowego, jak wszyscy inni kierujący pojazdami;
 4. Pielgrzymem – rowerzystą może być osoba, która osiągnęła wymagany wiek tj. 10 lat, jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym oraz posiada wymagane umiejętności do kierowania rowerem w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego i nie narażający kogokolwiek na szkodę;
 5. Pielgrzym powinien mieć kask;
 6. Dziecko w wieku do 9 lat może być przewożone na rowerze pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę;
 7. Rower musi być sprawny i mieć dzwonek, oraz posiadać światło samodzielnie świecące z przodu koloru białego oraz z tyłu koloru czerwonego.
 8. W czasie jazdy należy zachowywać szczególną ostrożność, oraz unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa w następujących sytuacjach:
  • włączanie się do ruchu,
  • zmiana kierunku jazdy lub zajmowanego pasa ruchu,
  • zbliżanie się do skrzyżowania, przejścia dla pieszych, przejazdu kolejowego,
  • jazda w czasie deszczu lub bezpośrednio po nim;
 9. Kierującemu rowerem zabrania się:
  • jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu tj. innego rowerzysty,
  • jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach,
  • trzymania się pojazdów czy innych uczestników,
  • korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.
 10. Liczba rowerów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać 15.
 11. Odległość między jadącymi kolumnami rowerów nie może być mniejsza niż 200 m.
 12. Jazda odbywa się w tempie wyznaczonym przez prowadzącego grupę.
 13. Zabrania się w czasie jazdy wyprzedzania innych pielgrzymów oraz gwałtownego przyspieszania czy hamowania.
 14. Organizator każdego dnia na trasie pielgrzymowania zapewnia:
  • transport bagażu,
  • wsparcie „techniczne” na trasie,
  • opiekę medyczną,
  • bezpieczne postoje.

IV. Opłaty:

 1. Opłata pielgrzymkowa:
  • dorośli, młodzież:
   • 160 zł (wyjazd z Kielc 17.08. lub z Wiślicy 18.08.)
   • 80 zł (wyjazd z Mnichowa 19.08.
  • dzieci (szkoła podstawowa):
   • 80 zł (wyjazd z Kielc 17.08. lub z Wiślicy 18.08.)
   • 40 zł (wyjazd z Mnichowa 19.08.)
 •  
 1. Opłatę należy uiścić za pomocą systemu szybkich przelewów Tpay.
 2. W ramach opłaty pielgrzymkowej jest zawarte:
  • ubezpieczenie NNW (ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków),
  • opłata za samochody techniczne,
  • transport dużego bagażu (razem z karimatą, śpiworem i namiotem),
  • transport rowerów z Częstochowy do Kielc lub innych miejscowości,
  • zabezpieczenie medyczne.
 3. Opłata pielgrzymkowa nie zawiera opłat dodatkowych, które ponosi uczestnik, zapisujący się w sekretariacie Pielgrzymki.
 4. Opłaty dodatkowe:
  • chusta (konieczna, oznacza przynależność do grupy): 5 zł
  • autokar powrotny:
   • Częstochowa – Koniecpol: 40 zł
   • Częstochowa – Włoszczowa: 40 zł
   • Częstochowa – Jędrzejów: 40 zł
   • Częstochowa – Mnichów: 40 zł
   • Częstochowa – Łosień: 40 zł
   • Częstochowa – Pińczów: 50 zł
   • Częstochowa – Chmielnik: 50 zł
   • Częstochowa – Busko-Zdrój: 50 zł
   • Częstochowa – Miechów: 50 zł
   • Częstochowa – Słomniki: 50 zł
   • Częstochowa – Wiślica: 50 zł
   • Częstochowa – Kielce: 50 zł
 5. Opłata za autokar uiszczana jest podczas rejestracji internetowej.
 6. Opłata pielgrzymkowa oraz za autokar nie podlegają zwrotowi.

V. Media:

 1. Podczas Pielgrzymki wykonywane jest utrwalenie wizerunku Pielgrzyma, poprzez wykonywanie fotografii oraz relacji filmowych.
  Są one wykorzystywane w celach promocyjnych Rowerowej Pielgrzymki Diecezji Kieleckiej, tj. udostępnianie zdjęć:
 • na materiałach promocyjnych: ulotki, bannery, plakaty, książeczki pielgrzyma, itp.,
 • na portalach społecznościowych (Facebook),
 • na stronie internetowej Pielgrzymki (www.pielgrzymkarowerowa.pl),
 • na pamiątkowych płytach, które są co roku rozprowadzane podczas spotkania popielgrzymkowego.
 • Każdy uczestnik rejestrując się i akceptując Regulamin wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego na fotografiach oraz filmach w celach promocyjnych Rowerowej Pielgrzymki Diecezji Kieleckiej na Jasną Górę poprzez ich publikację na powyżej wymienionych portalach oraz cyfrowym nośniku danych.

 


VI. Ochrona danych osobowych:

 1. Akceptując powyższy regulamin wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun prawny) zawartych w formularzu zgłoszeniowym chęci udziału w Pielgrzymce, dostępnym na stronie https://www.pielgrzymkarowerowa.pl/ oraz zgodę na wykorzystanie Państwa wizerunku (rozdz. V, pkt. 2 Regulaminu).
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych
  Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dalej: RODO). W Kościele katolickim sprawy te reguluje Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski z dnia  13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r.
 3. Administrator danych
  Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych osobowych, którym jest Diecezja Kielecka, ul. Jana Pawła II 3, 25-025 Kielce, NIP: 6571749622, REGON: 040022944, reprezentowana przez Ks. Tomasza Biskupa, Dyrektora Kieleckiej Rowerowej Pielgrzymki Diecezji Kieleckiej dla potrzeb realizacji celów Kościoła, na podstawie prawa kanonicznego.
 4. Inspektorem Ochrony Danych w Diecezji Kieleckiej jest Ks. dr Sebastian Wieczorek (e-mail: [email protected], nr tel. 730 11 33 47). Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (z ograniczeniem w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby). Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, [email protected].
 5. Cel przetwarzania:
  Dane osobowe pielgrzymów przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z organizacją Rowerowej Pielgrzymki Diecezji Kieleckiej, zgodnie z jej regulaminem, w szczególności w celu informowania o programie pielgrzymki, konferencjach, zawarcia umowy ubezpieczenia OC pielgrzymów oraz innych wydarzeniach o charakterze religijnym i edukacyjnym, jak spotkania popielgrzymkowe, itp.
  Dane są przetwarzane na podstawie:

  • art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. (RODO) w zakresie obejmującym realizację usługi pielgrzymkowej dla uczestników,
  • art. 6 ust. 1 lit. c  w zakresie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – określenia uczestników na wypadek konieczności realizacji wytycznych sanitarnych związanych z COVID-19,
  • art. 6 ust. 1 lit. d  w zakresie niezbędnym do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej jak ubezpieczenie zdrowotne,
  • art. 6 ust. 1 lit. f w zakresie realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, jak sprawna organizacja przebiegu pielgrzymki oraz zapewnienie zgodności z prawem realizowanej inicjatywy, a także opracowanie i publikacja materiałów informacyjnych na temat przebiegu pielgrzymki.
 6. Okres przechowywania danych:
  Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do realizacji celu, do chwili wycofania zgody, ale nie dłużej niż przez cztery lata od zakończenia pielgrzymki. Zgodę mogą pielgrzymi wycofać w każdym czasie drogą mailową pod adresem mail: [email protected]
 7. Udostępnianie danych
  Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie organom administracji Kościoła Katolickiego, parafiom oraz ubezpieczycielowi pielgrzymki. Nie udostępnia się danych osobowych do państw trzecich. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów Dekretu ogólnego KEP, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
  W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych, każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych.
  Dane nie będą wykorzystywane w innych celach niż wskazane powyżej, w tym nie będą podlegały profilowaniu. Udostępnione dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu, jakim jest udział w pielgrzymce, jej organizacja, promocja i przebieg.Ze względu na panujące w Polsce zagrożenie epidemiczne oraz zgodnie z Wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego, w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS COV-2 /Warszawa, 13.05.2021 r./, wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195, z późn. zm.) w momencie zapisu on-line na pielgrzymkę:

  1. każdy pielgrzym akceptuje OŚWIADCZENIE o zobowiązaniu do przestrzegania w trakcie pielgrzymki aktualnie obowiązujących reżimów epidemicznych zawierających również zgodę na pomiar temperatury i oświadcza, że w razie ich naruszenia ponosi odpowiedzialność prawną, a także deklaruje, że nie zamieszkiwał / nie zamieszkiwała z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych i nie miała / nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie SARS COV-2 w okresie 10 dni przez rozpoczęciem pielgrzymki,
  2. pielgrzymi, którzy przeszli pełny cykl szczepień przeciwko COVID-19 szczepionką zarejestrowaną w Unii Europejskiej zaznaczają ten fakt w momencie zapisu, a podczas pielgrzymi mają ze sobą stosowne zaświadczenie o wykonaniu szczepienia i okazują je na wezwanie służb pielgrzymkowych,
  3. każdy pielgrzym podejmujący w czasie trwania pielgrzymki służbę medyczną /lekarze, ratownicy medyczni, personel służby zdrowia, itp./ składa OŚWIADCZENIE o braku bezpośredniego kontaktu z osobą chorą na Covid-19 w terminie krótszym niż 10 dni przed wyruszeniem pielgrzymki.

  Akceptacja OŚWIADCZEŃ jest obowiązkowa i niezbędna do realizacji celu, jakim jest udział w pielgrzymce i jej organizacja.

 8. OCHRONA WIZERUNKU
  Poniżej przedstawiamy Informację, która pozwala zrozumieć aktualny stan prawny, jaki nakłada na nas ustawodawca krajowy i unijny w zakresie ochrony wizerunku, podczas pielgrzymki.

  Jeśli ktoś zauważył Was na obrazie podczas emisji streamingu z kamery lub wykonał zdjęcie z waszym wizerunkiem i zapisał je na dysku w aparacie, kamerze lub innym nośniku nie oznacza to, że Wasze dane osobowe w formie biometrycznej zostały wykorzystane i przetworzone bez zgody.

  Sprawy te reguluje również rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE /2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem przepływu takich danych /RODO/ zgodnie preambułą nr 51. Tak więc zdjęcia a także video jest daną osobową tylko w przypadku, gdy są przetwarzane specjalnymi metodami technicznymi, umożliwiającymi jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej lub potwierdzenie jej tożsamości.

  W przypadku braku przetwarzania danych osobowych specjalnymi metodami technicznymi, Wasze dane są danymi anonimowymi. Zasady ochrony danych osobowych nie mają zastosowania do informacji anonimowych, tj. informacji, które wiążą się ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną, która może znaleźć się w kadrze obrazu, zdjęcia zrobionego przez uczestników czy organizatorów pielgrzymki.

  Zgodnie z obowiązującym obecnie prawem ZEZWOLENIA nie wymaga rozpowszechnienie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takich wydarzeń, jak m.in. zgromadzenie, krajobraz, impreza publiczna, a więc także w tej grupie mieści się nasza pielgrzymka.


ks. Tomasz Biskup
Kierownik Pielgrzymki